به علت نوسانات ارزی برای استعلام قیمت ، قبل از خرید حتما تماس بگیرید
وارد شوید ثبت نام

تکنولوژی آلومینیوم آلوکس دوچرخه جاینت

نویسنده: آسمان دوچرخ
بازدید: 161 بازدید
تکنولوژی آلومینیوم آلوکس دوچرخه جاینت

تکنولوژی آلومینیوم آلوکس دوچرخه جاینت

جاینت با تکنولوژی ALUXX فراتر از استاندارد آلومینیوم رفته است. ترکیبی استادانه از دانش مواد پیـــشرفته، شکل دادن و تکنیک های ساخت. از تغییر و دستکاری در ساختار اتمی و جهت گیری دانه های ساختاری تا شکل دادن لوله های تنه تـوسط تکنیک Hydro Forming ، جاینت بیش از سه دهه پیشرو در مهندسی آلومینیوم بوده است. به خاطر تولید تنه ها در کارخانه های متعلق به جاینت، هر مرحله از تـولید از نزدیـک تحت کنترل قرار می گیرد، در نتیجه هر یک از دوچرخه های آلیاژی با کمترین خطا و بالاترین استاندارد کیفیت تولید می شود.

ALUXX

تنــه های سبک با نسبت استحکام به وزن بهینه. مواد : آلــیاژ آلــومینیـــوم 6061 نسبــت استحکام به وزن مناسب.

روش شکل دهی :

روش Single Butting (لــــوله های تـنه با ضخامت بیشتر در یک طـــرف) وزن کم بـــدون از دست رفتن استحـــکام را به همـــراه دارد. به کارگیــری روش پـــرس کاری به صــورت عمــده روش های جوشکاری : به صورت کلی شامل جوشکــــاری استــــــاندارد و جوشکاری هموار (در بــــرخی از قســــــمت ها) برای دستیابی به نسبت استحکام به وزن مناسب.

1. STIFF AND LIGHT (سخت تر و سبک تر) :

ویژگی :

در آلیاژ ALUXX در کارخانه ی Forging (شکل دهی فلزات جاینت) فرم داده می شود. ALUXX SL آلیاژ اختصاصی جاینت، 30 درصـد ســخت تر از آلیاژهـای ســری 6061 متداول می باشد. این افزایش سـختی بـه مهندسـان اجـازه می دهد از ضـخامت لـوله های تنه کم کنند و در نـتیجه مواد کمتری مصرف مـی شود پـس تنه ای سبک تر به دست می آید که به هیچ عنوان استحکام و دوام خود را از دست نداده است. مزیت: دوچرخه سوار بدون از دست دادن استحکام دوچرخه، تنــه ای سخــت تر و سبک تر را تجربه می کند.

تکنولوژی آلومینیوم آلوکس دوچرخه جاینت
تکنولوژی آلومینیوم آلوکس دوچرخه جاینت

2. PERFECTLY TUNED RIDE (سواری کاملاً تنظیم شده) :

ویـژگی:

لولـه های اولــیه ALUXX SL توسـط فرایند هـای مــکانیکی پیچیده ای تقویت می شـود، افزایـش استــحکام بـا روش Exerusion (روزن رانـی)، کاهش وزن بـا روش Butting (کاهش ضخامت لوله ها در وسط و افزایش آن در مـحل اتـصال) و بـهیـنه ســازی شــکـل تـنه بــا روش Forming (شـکل دادن). تـکـنــولــوژی اصـلی جایـنـت، Fluid Forming (شکل دادن توسـط سیال) و Press Forming (پرس کاری) به صورت هم زمان باعث حذف ضخامـت تقویت کننـده می شود، سختی را افزایـش می دهـد و وزن را به حداقـل ممـکن می رساند.

3. GUSSET FREE DESIGN (طراحی بدون تقویت کننده ) :

ویژگی :

بسیاری از تولید کننده ها از روش جوشـکاری با صفحات تقـویت کـننده، قطعه ای فلزی که در خـارج محل اتصال لوله ها برای پشتیبانی بیشتر اتصال جوشی داده می شود، استفاده می کنند. جاینت پیشرو و تکمیل کننده ی استفاده از لوله های رادیکالی شـکل می بــاشد، استحـــکام و ثباتی در حد لوله های جوشکاری شده با صـفحه ی تقویت کننـده ، با ایـن تفاوت که قطعه ای اضافه به بدنه جوشکاری نشده است.

مزیت :

به واسطه ی قابلیت پیشرفته آلیاژسازی جاینت، تنه ای قوی تر، سبک تر با خطوط صاف و اتصالات کمتر.

ALUXX SL

تنه هایـــی بسیار ســـبک با نسبت استحکام به وزن بالا. مواد: به کارگیری عمده ی آلیـاژ آلومــینیوم 6011 بــا استحکام به وزن بالا.

روش شکل دهی:

– روش Double Butting (لوله ی تـنه بـا دو ضخامت متفاوت در وسط و محل اتصال) باعث کاهش چشمگیر وزن لوله ها بـــــدون از دست دادن استحکام می شود. – روش شـکل دادن پـرس کــاری Press Forming به هـــــمراه شکل دادن گرم Warm Forming (ساخت و شکـل دهــی لــولــه به وسیله ی دمش هوا با فــشار بالا ) و شکل دهی با سیال Fluid Forming بـرای مدل های خاص.

روش های جوشکاری:

دو روش جوشکاری استاندارد (تکنیک جوشــکاری دو پا سه بدون ســنباده زنــی و سوهـــان کاری) و جوشکاری همـــوار Smooth Welding برای رسیدن به استحکام و وزن مناسب.

ALUXX SLR

تکنولوژی آلومینیوم آلوکس دوچرخه جاینت
تکنولوژی آلومینیوم آلوکس دوچرخه جاینت

تکنولوژی ساخت سبکترین تنه های جاینت که بالاترین نسبت استحکام به وزن را دارند و شـامل پیشرفته ترین روش های شکل دادن و روش هـای نوین جوشکاری میگردد.

مواد:

به کارگیری منحصر فرد آلیاژ 6011A با نسبت استحکام به وزن بی نظیر.

روش شکل دهی:

– روش شکـل دهـــی بدنه هـای آلومینیومی که منجر به اصــلاح ساخــتار دانه بندی میکــروسکوپی شده است, بهترین نسبت استحکام به وزنی که جاینت تا به حال ارائه داده را, شامل می شود. – روش پیشرفته Triple Butting (لوله با سه ضخامت متفاوت در وسط و دو طرف) موجب کاهــش وزن و ضخـامـت لوله هــا تا 20% نســبت بـه ALUXX SL می شود. – روش شکل دهی با سیال (ساخت و شکل دهی قسمت وسیعی از لوله ها) به واسطه ی تزریق سیال با فشار بالا و مقدار کمی پرس کاری (شکل دهــی لوله با فشــار پرس مکانیکــی)

روش های جوشکاری:

دو روش جــوشـــــکاری هـمــــــوار smooth welding (تـکــــنیک جوشکاری دو پا سه به همراه سنباده زنی برای کاهش مراکز تمرکز تنش) روش جوشکاری نازک Slim Welding (طرحی ویژه ، عمل اتصال لوله برای کاهش مصرف مـاده ی پر کننده در جوشکاری) موجــب کاهـــش وزن، افزایش اســـتحکام و تمـــیز بودن ظاهــر جوشـکاری می شوند.

1. ویژگی : آلیاژ منحصر به فرد و با ارزش 6011A مزیت :

این آلیاژ جدید، بالا ترین نسبت استحکام به وزن را برای سبک ترین و قوی ترین تنه های آلومینیومی جاینت به وجود می آورد. 2. ویژگی : نمادی از هنر شکل دادن ، لوله هایی با سه ضخامت متفاوت Triple Butting مزیت : قطر ورق لوله نسبت به استحکام لازم در هر ناحیه از لوله تغییر می کند که موجب %20 سبکتر شدن و نازک تر شدن لوله ها نسبت به ALUXX SL می شود. 3.ویژگی : شکل دادن با سیال برای شکل دهی لوله های تنه Fluid Forming مـــزایا : تزریق سـیال با فشـار بالا درون لـوله های آلومینیومی، سـاخت پیچیده ترین شکل های سه بعدی مورد نــیاز برای مهندسی پیچیده و زیبایی ظاهری را امکان پذیر می کند.

2. ویژگی : نمادی از هنر شکل دادن ، لوله هایی با سه ضخامت متفاوت Triple Butting

مزیت : قطر ورق لوله نسبت به استحکام لازم در هر ناحیه از لوله تغییر می کند که موجب %20 سبکتر شدن و نازک تر شدن لوله ها نسبت به ALUXX SL می شود.

3.ویژگی : شکل دادن با سیال برای شکل دهی لوله های تنه Fluid Forming

مـــزایا : تزریق سـیال با فشـار بالا درون لـوله های آلومینیومی، سـاخت پیچیده ترین شکل های سه بعدی مورد نــیاز برای مهندسی پیچیده و زیبایی ظاهری را امکان پذیر می کند.

4. ویژگی : پــرس کــاری انتـــخابی لــولـــه ی تــنه Press Formin

مزیت : ساخت و شکـــــل دهی لوله های تنه با اعــمال فشار مستقیم مکانیکی ، شکل های ساه با مشخصات و ظاهری مکانیکی مناسب بوجود می آورد.

5. ویژگی : جوشــکاری همـوار Smooth welding

مزیت : روش جوشکاری دو پا سه به همراه عملیات تکمیل کننده ی سنباده زنی و پولیش کاری برای کمینه کردن وزن و کاهش پتانسیل تخریب در مراکز تمرکز تنش خط جوش به کار برده می شود.

6. ویژگی : جوشـکاری نــازک Slim welding

مزیت : قبل از جوشکاری لوله ها ، هر تقاطع ( محل اتصال ) به صورت اختصاصی برش داده می شود تا از اتصال کامل و کمترین فاصله در محل اتصال اطمینان حاصل می گردد. در نتیجه سبک ترین، قوی ترین و تمیز ترین خط جوش حاصل می شود.

تکنولوژی آلومینیوم آلوکس دوچرخه جاینت

اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تلفن تماس
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت